06.05
Freitag
18:00
J.S. Bach, G.Ph. Telemann, J.P.v. Westhoff
08.05
Sonntag
18:30
J.S. Bach, G.Ph. Telemann
11.05
Mittwoch
20:00
G. Ph. Telemann, J. S. Bach, J. P. v. Westhoff
Einführung 19:15 Uhr